August 14th, 2005

nose

Корчма

Какъ-то въ разговорѣ съ А.Бугаевымъ я съимпровизировалъ комментарій къ "Корчмѣ" Щербакова. Сегодня мнѣ пришелъ въ голову еще одинъ доводъ въ пользу моей трактовки. Collapse )