October 5th, 2005

nose

Старыя выписки

Въ модѣ были невѣроятныя исторіи; благонамѣренныя газеты снабжали ими два-три раза въ недѣлю своихъ читателей, утратившихъ вѣру, но сожалѣвшихъ о ея изысканныхъ прелестяхъ…

И еще оттуда же:
Подобно всѣмъ витающимъ въ облакахъ я принялъ паденіе съ небесъ на землю за открытіе истины.