December 30th, 2009

nose

+ 2009

Патрiархъ Павелъ, о. Данiилъ Сысоевъ.

А. Парщиковъ, Л.Лосевъ, Вс.Некрасовъ, А. Межировъ,

Н.Траубергъ, Г.Вайнеръ, В.Аксеновъ, О.Чиладзе, П.Вайль, Г.Баклановъ,
Дж. Апдайкъ, М.Дрюонъ, М.Павичъ.

В. Дударова, Е.Максимова, Б.Покровскiй, И.Шварцъ, С.Ямщиковъ, А.Журавлевъ,
Коко Тейлоръ, Лесъ Полъ.

Е.Весникъ, О.Янковскiй, В.Невинный, С.Фарада, Н.Олялинъ, И.Старыгинъ, В.Тихоновъ.

П. Гринцеръ, В.Цымбурскiй, Ю.Щегловъ, Р.Скрынниковъ, Н.Шведова, А.Д.Михайловъ, А.Пятигорскiй, К.Леви-Строссъ, Г.Литавринъ.

И.Гельфандъ, В.Гинзбургъ.

Простите за пропуски.