January 22nd, 2010

nose

(no subject)

Въ продолженiе сему:


Ко Святой Земли отъидохомъ,
Всякъ со сродники своими и со други,
Въ пути своемъ припѣвающе:
Аллилуiа.

Съ нами же звѣрь елуръ,
Въ мирѣ и разумѣ да пребудемъ,
И птица малая чижъ,
Иже не сѣетъ, не жнетъ, но милостiю Господней питаемъ пребываетъ,
И песъ,
Иже господу своему вѣренъ есть, якоже да и мы вѣру Господу нашему имамы,
И пѣтелъ, алекторъ рѣкомый,
Отрѣченiе Петрово да воспомянемъ, братiя, и покаянiе,
И кекропъ отъ страны Еѳiопской,
Емуже да не уподобимся,
И папагалъ,
Райскiй вертоградъ знаменуяй,
Глаголетъ бо Писанiе:

Всякое дыханiе да хвалитъ Господа!