January 15th, 2012

nose

Надо

Не видалъ ли кто въ Сѣти списка популярныхъ совѣтскихъ пѣсенъ, разсортированныхъ по годамъ - на манеръ хитъ-парада?

Я хочу къ маминому юбилею сдѣлать подборку, начиная съ 1947.