July 11th, 2012

nose

Любознательное

Интересно: почему въ Россiи башкиръ, скажемъ, отъ татаръ отличали, чувашей тоже, казаховъ смѣшивали съ киргизами, но не съ татарами*, а крымскихъ, сибирскихъ, казанскихъ татаръ и, насколько я понимаю, азербайджанцевъ звали однимъ словомъ?

----------
* Написалъ и усумнился. Въ "Очарованномъ странникѣ" татары - это же казахи, поди?