January 25th, 2013

nose

(no subject)


Молочныхъ братьевъ и сестеръ – съ праздникомъ, Владимiра Семеновича – съ юбилеемъ!
nose

Къ юбилею


«Я пишу по ночамъ больше темъ…»
«Сколько словъ и надеждъ, сколько пѣсенъ и темъ Горы будятъ у насъ…»

Похоже, у него это былъ такой terminus technicus, интересно, что значилъ (наврядъ ли имѣется въ виду музыкальная тема – я бъ скорѣе предположилъ что-то вродѣ пушкинскихъ прозаическихъ плановъ).