January 27th, 2013

nose

Къ двумъ датамъ

Кромѣ годовщины снятiя блокады, сегодня (Акула Долли напомнила) еще и годовщина кончины Мехелiи Джексонъ. Вотъ къ обѣимъ датамъ: