December 23rd, 2013

nose

Увага

Буду въ Москвѣ съ утра 29-го по вечеръ 2-го, а потомъ съ 8 или 9-го по, вѣроятно, 14-е. Съ удовольствiемъ повстрѣчаюсь съ тѣми, кто.