?

Log in

No account? Create an account
Чиста платонически [entries|archive|friends|userinfo]
Платоник

[ website | Мой сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ау, болгары! [май. 13, 2014|06:09 pm]
Платоник
Соколъ нашелъ мнѣ одну красивую болгарскую эстрадную пѣсенку, и теперь я ихъ знаю цѣлыхъ двѣ.
Но одну строчку я тамъ не понимаю, хотя и могу перевести: "И стъпва тя по папрат и тинтява". Это значитъ "И идетъ/ступаетъ она по папоротнику и горечавкѣ", что очень мило, но ничего не объясняетъ.
Это какъ "по бездорожью", или какъ ""черезъ тернiи", или еще что?
СсылкаОтветить

Comments:
(Удалённый комментарий)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-13 03:17 pm
Точно "и", во вс. сл. въ той записи, что я слышалъ - она на этомъ "и" еще "разгонъ" беретъ (1:45):

http://youtu.be/aO5r-_Uc5UE

Edited at 2014-05-13 15:18 (UTC)
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kcmamu
2014-05-13 03:47 pm
Станка Пенчева, "Закъснялата" [1972]

Сега
аз бих възпяла
не първата любов —
безплътната и бялата,
априлската, прохладната —
сега аз бих възпяла
оная, безпощадната,
отчаяната,
закъснялата.
За нея няма място пазено —
тя трябва да руши и да прегазва,
да оскърбява и да бъде оскърбявана...
Не стъпва тя по папрат и тинтява —
върви през кал,
през остри кремъци,
върви —
защото страшно бърза времето,
защото идва най-голямата раздяла...
От тъмен огън разлюляна цялата,
върви —
и дирята й свети кървава...
Не първата възпявам аз, не първата...
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-13 03:52 pm
А. На мѣстѣ этого "не" и правда невнятное что-то. Тогда понятно.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sokol_888
2014-05-13 04:30 pm
В стихотворението на Станка Пенчева е "Не стъпва...".
Но при всички случаи е метафора, а не идиома.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-13 04:42 pm
Ако "не стъпва", всичко е ясно: "Не стъпва по (меки) папрат и тинтява, (а) върви през кал и остри кремъци". Сбърках, извинявайте.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-13 03:58 pm
Вы правы, ниже мнѣ разъяснили.

М.б. васъ заинтересуетъ: обратите вниманiе, насколько свободно въ болг. используются разносложные риѳмы:
"възпяла - закъснялата" etc. Это съ 1920-хъ у нихъ такъ же обычно, какъ у насъ обычныя неточныя (я про это дипломъ писалъ).
(Ответить) (Parent) (Thread)
(Удалённый комментарий)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-13 04:45 pm
Да, я осозналъ свои ошибки.

Но на риѳмы вы все же поглядите. Ихъ, кажется, въ переводахъ всегда сглаживали, - а у болгаръ эта риѳмовка Ж и Д окончанiй, видимо, отъ развитой системы клитикъ.
(Ответить) (Parent) (Thread)
(Удалённый комментарий)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-14 08:39 pm
Тамъ не только артикль, тамъ еще "му", "го", "си" и т.п. Но - да, я объ этомъ.

Edited at 2014-05-14 20:40 (UTC)
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ampelios
2014-05-13 07:04 pm
из горечавки делают сюз
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2014-05-14 11:56 am
Что-что?
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: roman_shmarakov
2014-05-18 04:24 pm
теперь у Вас к чапыжнику еще и горечавка будет.
(Ответить) (Thread)